Obecnie w Polsce działa ponad 40 tysięcy sołectw. Jaka może być pensja sołtysa? Sprawdzamy, ile zarabia sołtys

Wybrany w tajnym głosowaniu przedstawiciel sołectwa sprawuje swoją funkcję społecznie. Oznacza to, że nie otrzymuje przyznanego odgórnie wynagrodzenia. Dostaje natomiast dietę, której wysokość ustalają radni. Sprawdź, ile zarabia sołtys!

W Polsce funkcję sołtysa sprawuje obecnie ponad 40 tysięcy osób. W tym artykule sprawdzimy, ile zarabiają sołtysi w Polsce. Gospodarze wsi, w odróżnieniu od prezydentów miast nie otrzymują stałego miesięcznego wynagrodzenia. Ich dieta zależy od kilku czynników. Przeczytaj i dowiedz się, ile zarabia sołtys i czy jest to opłacalne stanowisko.

Ile zarabia sołtys? Jakie są jego obowiązki?

Sołtys pełni rolę gospodarza danego sołectwa, czyli jednej lub kilku miejscowości i działa dla dobra wspólnego wszystkich jego mieszkańców. Wybierany jest na 4-letnią kadencję w tajnym głosowaniu.

Zanim sprawdzimy, ile zarabia sołtys, przyjrzyjmy się obowiązkom, które do niego należą. Do jego głównych zadań możemy zaliczyć organizowanie zebrań wiejskich, na których wspólnie z mieszkańcami danej gminy omawia bieżące sprawy, dotyczące najczęściej infrastruktury drogowej, komunalnej, energetycznej, a także edukacji.

Dobry sołtys musi być także dobrym organizatorem życia kulturalnego dla społeczeństwa zamieszkującego obszar sołectwa. Jest także pośrednikiem łączącym mieszkańców wsi z radą gminy lub powiatu.

Ile zarabia sołtys?

To, ile zarabia sołtys, zależy od decyzji radnych, którzy podczas posiedzeń ustalają wysokość diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla gospodarza wsi. W tej kwestii obowiązuje pełna uznaniowość i dobrowolność po stronie wójta i radnych. Oznacza to, że mogą oni uznać, iż sołtys pełni swoją funkcję społecznie i nie powinien otrzymywać żadnej pensji.

Jednak w praktyce raczej do takich sytuacji nie dochodzi. Radni mogą także zdecydować o przyznaniu podwyżki dla sołtysa. Rozbieżności w wynagrodzeniu sołtysa są bardzo duże i zależne przede wszystkim od wielkości, liczby mieszkańców i zamożności danej gminy.

Czy sołtys zarabia tyle samo, co prezydent miasta?

Uśredniona dieta sołtysa w Polsce wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za każdy miesiąc pracy. Na przykład, w gminie Kępno (woj. wielkopolskie) za pełnienie funkcji sołtysa otrzymuje się 500 złotych brutto. Nie jest to duża kwota szczególnie jeśli porównamy ją do zarobków prezydentów miast, którzy oprócz comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego mogą otrzymać także dodatek specjalny w wysokości od 20 do 40 procent pensji. Łączna kwota może wynieść nawet 20 tysięcy złotych brutto.

Prowizja od zebranych podatków

Do obowiązków każdego sołtysa na polskiej wsi należy także pobór od mieszkańców należności za lokalne podatki leśne, rolne i od nieruchomości. Samorządowiec najpierw pobiera podatki, a następnie przekazuje je na konto budżetu gminy.

Od wpłaconej kwoty sołtys otrzymuje prowizję, której maksymalną wysokość określa uchwała Rady Gminy. Wysokość tego dodatku najczęściej znajduje się w przedziale od 2 do 6 procent.

Ile zarabia sołtys – podsumowanie

Wysokość diety sołtysa nie jest imponująca, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę dużą ilość obowiązków, które na nim spoczywają. Co ważne, na to, ile zarabia sołtys, ogromny wpływ ma jego obecność na sesjach rady gminy i spotkaniach z wójtem.

Za każdą absencję na posiedzeniach czy naradzie potrącane jest od kilku do nawet kilkudziesięciu procent należnej diety miesięcznej. Jednak wielu osobom sprawowanie tej funkcji daje wielką satysfakcję ze względu na możliwość reprezentowania interesów lokalnej społeczności i realnego poprawiania warunków życia w danej miejscowości.

Dodaj komentarz